കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാൻ സൂക്ഷിച്ച 400 കിലോ പഴകിയ ഇറച്ചി പിടികൂടി