നാദാപുരത്തിന് പിന്നാലെ സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും അഞ്ചാംപനി ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു