ഡെൻമാർക്കിനെ വീഴ്ത്തി ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പ് പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ