സുശാന്ത് പുതുജീവിതത്തിലേക്ക്; മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി