കേരളത്തിൽ നിലവിൽ കൊവിഡ് കേസുകളിൽ വർധനയില്ല; ശബരിമലയിൽ ആശങ്കകളില്ല: മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്