ഹൈക്കോടതി വിധി മാനിക്കുന്നു,തുടര്‍ നടപടി നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും: പ്രിയ വര്‍ഗ്ഗീസ്