സന്തോഷ് ട്രോഫി: ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ രാജസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 7 ഗോളിന് തകർത്ത് കേരളം