വിഴിഞ്ഞം സമരം: നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു