ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്: വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു; പഞ്ചാബിൽ സ്കൂൾ സമയം മാറ്റി