കലാമാമാങ്കത്തിന് കോഴിക്കോട് തിരിതെളിഞ്ഞു; മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു