പുതുവർഷത്തിൽ കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; പവന് 400 രൂപ വർധിച്ചു