പൊതുവിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം; നിയമസഭയില്‍ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ വാക്ക്‌പോര്