നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്കൂൾ ബസ്സിന്‌ പിറകിൽ ബൈക്കിടിച്ച് മൂന്ന് യുവാക്കൾ മരിച്ചു;അപകടം പുലർച്ചെ ആലപ്പുഴയിൽ