പ്രിയ വർഗീസ് ഉൾപ്പെട്ട റാങ്ക് പട്ടിക പുനഃപരിശോധിക്കും; വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകില്ല: വി.സി ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ