ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനക്ക് പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റ് ടാസ്ക്ക് ഫോഴ്‌സ് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി