സജി ചെറിയാൻ വീണ്ടും മന്ത്രിയായേക്കും; ക്രിസ്മസിനു മുമ്പ് തിരികെയത്തുമെന്ന് സൂചന