'ചാന്‍സലറുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രശസ്തനായ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധൻ'; കരട് ബിൽ മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകരിച്ചു