കെജിഎഫിലെ 'താത്ത'; കന്നഡ നടൻ കൃഷ്ണ ജി റാവു അന്തരിച്ചു