മാൻഡോസ് തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു; കേരളത്തില്‍ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്