സംസ്ഥാനത്ത് വിവാദമായ ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം തടയുമെന്ന് ബിജെപി