ന്യൂസിലൻഡിനെ തകർത്ത് പരമ്പര നേട്ടം; ഏകദിനത്തിലെ ഒന്നാം റാങ്ക് തിരിച്ചുപിടിച്ച് ഇന്ത്യ