സമരം ഭയന്ന് ഒളിച്ചോടില്ല, വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി നടപ്പാക്കും: എം.വി ഗോവിന്ദൻ