ഹൈക്കോടതി വിധി മാനിക്കുന്നു; ഇനി തീരുമാനം കണ്ണൂർ വിസിയുടേത്: മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു