കാക്കി ട്രൗസറിട്ട് നടക്കുന്നവർ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കൗരവർ; ആർഎസ്എസിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി