ഇടതുമുന്നണി സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നിർത്തിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല: കാനം രാജേന്ദ്രൻ