കൊവിഡ്: ചൈനയിൽ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരം; ഒരു ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 37 മില്യൺ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ