വിഴിഞ്ഞത്ത് 144 പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല; രാവിലെ സര്‍വകക്ഷിയോഗം ചേരുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍