വിഴിഞ്ഞത്തുണ്ടായ സംഘര്‍ഷം; വൈദികരടക്കമുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ കേസ്