യുഎഇയിൽ ഈയാഴ്ച മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; രാജ്യത്ത് തണുപ്പ് കൂടും