സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുന്നു; 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട്