സന്തോഷ് ട്രോഫിക്കുള്ള കേരള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി വി മിഥുന്‍ നയിക്കും