ശശി തരൂർ സീറോ സഭാ ആസ്ഥാനത്തെത്തി; വിഴിഞ്ഞം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്ന് തരൂർ