ആലപ്പുഴയില്‍ ഹൗസ് ബോട്ട് മുങ്ങി ഒരാള്‍ മരിച്ചു; നാലുപേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍