ചൈനയിൽ ആറു മാസത്തിനിടെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് മരണം; സ്കൂളുകളും ഹോട്ടലുകളും അടച്ചു, കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ