'സിഎം ഓണ്‍ ഫീല്‍ഡ് വിസിറ്റ്' പരിപാടിയുമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിന്‍