ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവം ആഘോഷമാക്കിയ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി; വോട്ട് ചെയ്ത് നരേന്ദ്രമോദി