സഹയാത്രികയ്ക്ക് മേൽ യുവാവ് മൂത്രമൊഴിച്ച സംഭവം; എയർ ഇന്ത്യക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപ പിഴ