മോദി വന്നാൽ ബി.ജെപി ജയിക്കുമെന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസം പാടില്ല; യുവാക്കളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കണം, ഗ്രാമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം; നിർദേശവുമായി നരേന്ദ്ര മോദി