ആദ്യ സാഹിത്യോത്സവത്തിനൊരുങ്ങി വയനാട്; മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും