'അമ്മമാരില്‍ നിന്നാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്‍റ് പഠിക്കേണ്ടത്'; പരീക്ഷാ പേ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി