ഉത്തരാഖണ്ഡ് ജോഷിമഠിലെ ഭൗമപ്രതിഭാസം; രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി സർക്കാർ