എലത്തൂർ ട്രെയിൻ ആക്രമണം: പ്രതി ഷാരൂഖ് സൈഫി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ