വിഴിഞ്ഞത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കാനാണ് സമരക്കാരുടെ ശ്രമമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി