ക്രിസ്മസ്-ന്യൂയർ ആഘോഷങ്ങൾ എത്തും മുമ്പേ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കി എക്സൈസ്