മലപ്പട്ടത്ത് വിവാഹ വിരുന്നില്‍ പങ്കെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച 60 പേര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ