ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം: എട്ടു ജില്ലകളിൽ ജാഗ്രതാനിർദേശം