ഖത്തറിലേത് അവസാന ലോകകപ്പ്; വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മെസ്സി