ബിബിസി വിവാദ ഡോക്യുമെന്ററിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച് കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല; പ്രദർശിപ്പിച്ച് എസ്എഫ്ഐ