സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎല്‍എമാരുടെയും ശമ്പളം ലക്ഷം കടക്കും; ശമ്പളവും അലവന്‍സും പെന്‍ഷനും കൂട്ടാന്‍ ശുപാര്‍ശ