ആളുകളെ വിലകുറച്ച് കണ്ടാൽ ഇന്നലെ മെസിക്ക് പറ്റിയത് പറ്റും; തരൂർ നല്ല എം.പി, ബലൂൺ ചർച്ച ആവശ്യമില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ